Giải pháp Sharepoint

Phần 1. Tổng quan về SharePoint 2007

I. Tổng quan về kiến trúc

Phần dưới đây mô tả những thành phần chính của MOSS 2007, cách thức chúng liên hệ với nhau và với platform, các dịch vụ cộng tác mà Window SharePoint Services 3.0 cung cấp.

Hình dưới đây minh họa kiến trúc bậc cao của MOSS

((| UX: user experience; LOB: line of business; Biz = business; BI= business intelligence; KPI= key performance indicator; Metadata = data about data; SSO= single sign on; SOAP= simple object access protocol; OM~ Open Modeller)

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu và hệ điều hành

MOSS xây dựng trên công nghệ và các dịch vụ của MSWindows Server 2003 SP1 và SQL Server 2005 (cũng như SQL server 2000).

Các dịch vụ nền tảng chạy trên hệ điều hành:

 • Microsoft .NET 2.0 Framework, gồm:
 • ASP.NET 2.0 master pages, content pages, vàWeb Parts
 • Các mô hình cung cấp dịch vụ linh động (pluggable) phục vụ cho cá nhân hóa, quản lý thành viên, khả năng kiểm soát và bảo mật được nâng cao (User and group, Active directory ??).
 • Dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu (SQL Server).
 • Internet Information Services
 • Windows Workflow Foundation
 • Windows desktop indexing and search services
 • SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng cho việc lưu trữ mọi nội dung, dữ liệu và thông tin cấu hình của MOSS. MS khuyến cáo nên dùng SQL Server 2005 và SQL Server 2005 Express được cài mặc định; tuy nhiên SQL server 2000 có thể dùng thay vào đó được.

Windows SharePoint Services

(Được nghiên cứu sâu hơn ở phần sau)

Windows SharePoint Services 3.0 (version 3) xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho từ 1 trang làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp với hơn 100.000 nhân viên (như Office SharePoint Portal Server 2007), hoặc một portal cộng tác trên Internet với cả triệu người dùng.

Dịch vụ nền tảng Windows SharePoint Services cung cấp những cải tiến bảo mật, các tính năng tin cậy, có thể co giãn và hiệu năng cao như sau:

 • Storage (Lưu trữ)
 • Management (Quản lý)
 • Deployment (Triển khai)
 • Site Model (Tạo mô hình site)
 • Extensibility (Khả năng mở rộng) 

Thêm vào đó WSS (một phần của WinServer 2k3) được bổ sung những tính năng cộng tác sau:

 • Document collaboration
 • Wikis and Blogs
 • Really Simple Syndication (RSS) support
 • Discussions
 • Project task management
 • Contacts, Calendars, and Tasks
 • E-mail integration
 • Tích hợp với các phần mềm khách của hệ thống Microsoft Office 2007

Hỗ trợ offline cho các danh sách và thư viện văn bản của SharePoint nhờ sử dụng Office Outlook 2007 như một phần mềm khách offline.