Giải pháp Sharepoint

Kết nối Excel SpreadSheet đến list SharePoint 2010

SharePoint 2010 có tính năng cho phép bạn kết nối và tương tác đến workbook Excel. Khi bạn thêm, cập nhật, xóa một item trên list thì trong Excel workbook đã được kết nối cũng thêm, cập nhật và xóa. Đây là một tính năng giúp ích cho bạn rất nhiều khi bạn làm việc với các tập tin Excel lớn.

Trong nội dung bài viết,  sẽ demo cho bạn thấy sự tương tác khi kết nối, thay đổi item trên SharePoint 2010 và workbook cũng đồng bộ.

Đầu tiên, bạn tạo một list tùy ý với một số record có 4 column như hình sau

Các thông tin và kiểu column như sau:

  • Title – Default column
  • Tên nhân viên – Single line of text
  • Chức vụ – Choice
  • Phòng ban – Choice

Bây giờ bạn bắt đầu kết nối với Excel. Click List > Export to Excel.

Hộp thoại File Download hiển thị, click Save và chọn đường dẫn lưu tùy ý.

Sau khi download và lưu tập tin Excel Web Query, click Open khi hộp thoại Download Complete hiển thị. Khi tập tin Excel Web Query mở, bạn sẽ được thông báo về việc kết nối dữ liệu thông qua hộp thoại Microsoft Excel Security. Click Enable để cho phép kết nối đến dữ liệu. Bạn sẽ được bảng Excel như sau.

Bây giờ bạn thực hiện kết nối dữ liệu đến workbook. Click vào tab Data, trên nhóm Connections, click Connections.

Hộp thoại Workbook Connections hiển thị, chọn workbook và click Properties.

Sau khi hộp thoại Connection Properties hiển thị, chọn Enable background refreshRefresh data when opening the file. Sau đó click OK.

Tiếp theo chúng ta thực hiện trust cho tập tin Excel này. Click tab File và chọn Options. Trên hộp thoại Excel Options, click chọn Trust Center > Trust Center Settings.

Tại hộp thoại Trust Center, click Trusted Locations > Add new locations. Click Browse và chọn thư mục lưu trữ tập tin Excel bạn đã lưu lại lúc ban đầu.

Click OK vài lần để xác nhận và đóng hộp thoại Trust Center.

Quay trở lại list trên SharePoint 2010. Bạn thêm một item vào list này.

Kiểm tra lại workbook trong Excel.

Bạn đã hoàn thành.

Các bài viết liên quan