Nội dung liên quan

Phần 2. MOSS 2007: Các phần mềm và dịch vụ

Về kiến trúc MOSS chứa đựng một tập hợp chung các dịch vụ Shared Services, hỗ trợ 5 thành phần ứng dụng phía server.

chi tiết

Phần 3. Xây dựng giải pháp với MOSS 2007

MOSS 2007 xây dựng cơ sở hạ tầng (infrastructure) portal với rất nhiều đặc tính nổi bật dựa trên nền WSPS 3.0 và ASP.NET 2.0

chi tiết

Giới thiệu về Sharepoint MOSS 2007

Microsoft Office Sharepoint Server 2007(MOSS) là bộ trình ứng dụng phía máy chủ. MOSS có khả năng tương tác giúp bạn nâng cao hiệu quả quản lý quy trình làm việc và tìm kiếm nội dung thong tin trong công ty, đồng thời chia sẻ cũng như tích hợp thông tin với nhiều hệ thống khác nhau.

chi tiết

Phần 4. Tổ chức các list và document với site column và content type

Content type là kiểu dữ liệu trừu tượng, tương tự như list, là danh sách các mục, mỗi mục có thể là dữ liệu đơn giản, hoặc là một danh sách khác. Content type cung cấp phương tiện đóng gói dữ liệu, độc lập với vị trí trên site. Có 3 cách xây dựng content type: sử dụng giao diện người dùng, Mô hình đối tượnghoặc đọc từ file XML

chi tiết