Nội dung liên quan

Phần 2. MOSS 2007: Các phần mềm và dịch vụ

Về kiến trúc MOSS chứa đựng một tập hợp chung các dịch vụ Shared Services, hỗ trợ 5 thành phần ứng dụng phía server.

chi tiết

Phần 3. Xây dựng giải pháp với MOSS 2007

MOSS 2007 xây dựng cơ sở hạ tầng (infrastructure) portal với rất nhiều đặc tính nổi bật dựa trên nền WSPS 3.0 và ASP.NET 2.0

chi tiết

Giới thiệu về Sharepoint MOSS 2007

Microsoft Office Sharepoint Server 2007(MOSS) là bộ trình ứng dụng phía máy chủ. MOSS có khả năng tương tác giúp bạn nâng cao hiệu quả quản lý quy trình làm việc và tìm kiếm nội dung thong tin trong công ty, đồng thời chia sẻ cũng như tích hợp thông tin với nhiều hệ thống khác nhau.

chi tiết

Phần 1. Tổng quan về SharePoint 2007

Bài viết này tập trung vào việc xem xét những thành phần quan trọng nhất của Windows SharePoint Service 3.0 và Office SharePoint Server 2007 – những nền tảng mà các lập trình viên sử dụng để tạo ra các ứng dụng hợp tác hỗ trợ giải pháp nghiệp vụ thông minh, workflow, tính toán dữ liệu, không gian làm việc nhóm, quản lý vòng đời văn bản, quản trị nội dung, khám phá tri thức và quản trị dự án.

chi tiết